سبک رفرنس نویسی هاوارد

در اين روش كه به سيستم نويسنده-تاريخ[۹] مشهور است. استناد در متن، نام نويسندگان و سال انتشار منبع مورد استفاده، در ابتدا و يا در انتهاي متن قبل از نقطه انتهاي جمله، در داخل پرانتز ذكر مي‌شود. همچنين كليه منابع مورد استفاده در آخر مقاله(فهرست منابع)، طبق حروف الفبا فهرست مي‌شوند. در صورت به كار بردن چند مقاله از يك نويسنده، سال نشر اهميت بيشتري مي‌يابد و چنان چه نام نويسندگان مشابه بود، از يك حرف مجزا علاوه بر نام اصلي براي تفكيك نام‌ها بهره‌گيري مي‌شود.

اصول مربوط به شيوه هاروارد:

v     ذكر عين جملات از يك مرجع چنانچه كوتاه باشد، در داخل گيومه ميسر است. چنانچه طولاني باشد در داخل گيومه، ولي به صورت يك پاراگراف جداگانه مي‌آيد.

v     از ارجاع به مرجع دوم در داخل براكت خودداري مي‌شود.

v     انواع مراجع مورد استفاده در فهرست‌نويسي پاياني، شامل كتاب با يك يا چند مؤلف، كتاب ويراسته، كتاب ترجمه‌شده، مقاله مجلات، مقاله روزنامه، پايان‌نامه مقاطع تحصيلات تكميلي، يك فصل كتاب، مقاله همايش و مستندات دولتي مي‌باشد. شكل عمومي ارايه چنين مراجعي در انتهاي مقاله، بسيار شبيه به هم بوده و بعضي جزئيات آن تفاوت دارد. معمولا منابع به ترتيب الفبايي(نام خانوادگي نويسنده) فهرست مي‌شوند.

منابع انگلیسی

نحوه درج آنها در متن بر حسب نوع مطلب و تعداد نويسندگان به شرح ذيل است:

ـ اگر در متن به موضوع مطالعه اشاره شود نام نويسنده و سال انتشار داخل پرانتز مي آيد.

Productivity was improved throughout the factory(Bond, 1991).

ـ اگر به مقاله‌اي كه دو نويسنده دارد ارجاع داده شود نام هر دو، هر بار به همراه سال انتشار در داخل پرانتز قرار مي گيرد.

ـ  اگر بيش از دو و كمتر از چهار نويسنده باشند(دو يا سه نويسنده)، بار اول نام همه آنها به همراه سال انتشار و در دفعات بعد فقط نام نويسنده اول و كلمه “et al” به همراه سال انتشار در داخل پرانتز آورده مي‌شود:

Loneliness is inversely related to communication competence(Bond, Norrish & Burton 1991).دفعه اول

Loneliness is inversely related to communication competence(Bond  et al 1991).دفعه دوم

– اگر اثري بيـش از سه نويسنـده داشتــه باشد فقط نام خانوادگي نويسنده اول و به دنبال آن”et al”  به همراه سال انتشار در داخل پرانتز درج مي شود:

Communication apprehension has many correlates(McCaskey et al 1981).

ـ اگر به قسمت خاصي از يك منبع ارجاع داده شود و يا نقل قول مستقيم استفاده شود شماره صفحه(صفحه­ها) پس از سال انتشار ذكر مي شود:

“A lack of career success may lower means value in the marketplace of relationships”(Reinking & Bell 1991, p.368).

– درصورتي­كه نويسنده­اي بيشتر از يك اثر در سال داشته باشد و در متن از آن استفاده شده باشد با حروف الفبا بعد از سال مشخص مي‌شود:

(Bond 1991a) or(Bond 1991b)

– اگر تمام يك وب‌سايت به عنوان منبع اشاره شود(و نه قسمتي از آن سايت)، به وب‌سايت مربوطه در متن اشاره مي‌شود و نياز به قرارگيري در فهرست مراجع ندارد:

Douglass(http://douglass. Speech. News.edu/) is a well organized site for locating American speeches.

ـ مكاتبات شخصي، سخنراني‌ها، نامه‌ها، خاطرات، مكالمات، نامه‌هاي الكترونيك(e-mail) و غيره نبايد در فهرست مراجع درج شوند و فقط در متن به آنها اشاره مي‌شود كه شامل نام، نوع مكاتبه و تاريخ خواهد بود:

R. Pugliese(Personal communication, March 23, 1990) also verified this.

کتاب

نام خانوادگي نویسنده(ويرگول)(فاصله)حرف يا حروف اول نام نویسنده با حروف بزرگ(فاصله يا نقطه و ويرگول)سال انتشار(ويرگول يا نقطه)عنوان كتاب با حروف ايتاليك(نقطه)(فاصله)شماره جلد(ويرگول)(فاصله)نوبت چاپ(نقطه)(فاصله)اسم ناشر(ويرگول)(فاصله)محل نشر(ويرگول)(فاصله)شماره صفحه(نقطه) يا محل نشر(دونقطه)اسم ناشر(نقطه)شماره صفحه(نقطه)مي‌توان اصلا شماره صفحه را ننوشت مگر اينكه نياز باشد كه بخشي از كتاب نام برده شود.

Hemingway, E., 2003. Better Reading French: a Reader and Guide to Improving your Understanding of Written French. Chicago: McGraw-Hill.

کتاب با چهار يا بیش از چهار نویسنده:

Grace, B. et al., 1988. A History of The World. Princeton, NJ: Princeton University Press.

برای ويرايشهای بعدی کتاب[۱۰]:

Bigsby, C., ed. 1997. The Cambridge Companion to Arthur Miller. Cambridge: Cambridge University Press.

Holt, G., Hardy, S., and Bouras, N., eds. 2005. Mental Health in Learning Disabilities: a Reader. 3rd ed. Brighton: Pavilion.

برای كتابهاي الکترونیکي:

نام خانوادگي نویسنده(ويرگول)(فاصله)حرف يا حروف اول نام نویسنده با حروف بزرگ(فاصله يا نقطه و ويرگول)سال انتشار(ويرگول يا نقطه)عنوان كتاب با حروف ايتاليك[online](نقطه)(فاصله)شماره جلد(ويرگول)نوبت چاپ(نقطه)(فاصله)اسم ناشر(ويرگول)(فاصله)محل نشر(ويرگول)(فاصله)شماره صفحه(نقطه) يا محل نشر(دونقطه)اسم ناشر(نقطه)(فاصله)محل دسترسي(دونقطه)آدرس سايت(فاصله)]تاريخ دسترسي[(نقطه)Online و تاريخ دسترسي داخل كروشه قرار مي‌گيرند.

Hemingway, E., 2003. Better Reading French: a Reader and Guide to Improving your Understanding of Written French [online]. Chicago: McGraw-Hill. Available from: http://www.netlibrary.com [Accessed 25 August 2004].

برای منابع بدون نویسنده مشخص:

Anon. 1991. Turbo Assembler: Users’ Guide Version 2.0. Scotts Valley, CA: Borland.

در مطالبي كه فقط از يك فصل كتاب ذكر شده باشند:

نام خانوادگي نویسنده فصل(ويرگول)(فاصله)حرف يا حروف اول نام نویسنده فصل با حروف بزرگ(فاصله يا نقطه و ويرگول و فاصله)سال انتشار(ويرگول يا نقطه)(فاصله)عنوان فصل با حروف ايتاليك(نقطه)(فاصله)(In)(دونقطه)(فاصله)نام خانوادگي نويسنده يا ويراستار كتاب(فاصله)حرف اول نام نويسنده يا ويراستار با حروف بزرگ(نقطه)(فاصله)عنوان كتاب با حروف ايتاليك(نقطه)(فاصله)شماره جلد(ويرگول)(فاصله)نوبت چاپ(نقطه)(فاصله)محل نشر(دونقطه)(فاصله)اسم ناشر(نقطه)(فاصله)شماره صفحه(نقطه)

Smith, C., 1980. Problems of Information Studies in History. In: S. Stone, ed. Humanities Information Rresearch. Sheffield: CRUS, pp. 27-30.

زمانی که ناشر، موسسه يا سازمان باشد:

Unesco, 1993.  General information programme and UNISIST.  Paris: Unesco,(PGI-93/WS/22).

مقاله

مقاله در مجله:

نام خانوادگي نویسنده(ويرگول)(فاصله)حرف يا حروف اول نام نویسنده با حروف بزرگ(فاصله يا نقطه و ويرگول و فاصله)سال انتشار(ويرگول يا نقطه)(فاصله)عنوانمقاله با حروف ايتاليك(نقطه)(فاصله)نام مجله(ويرگول)(فاصله)شماره جلد(ويرگول)(فاصله)شماره مجله(نقطه)(فاصله)شماره صفحه(نقطه) يا محل نشر(دونقطه)(فاصله)اسم ناشر(نقطه)

Nicolle, L.,1990. Data protection: laying down the law. Management Computing, vol. 13, no. 12, pp. 48-49, 52.

مجلات الكترونيكي:

نام خانوادگي نویسنده(ويرگول)(فاصله)حرف يا حروف اول نام نویسنده با حروف بزرگ(فاصله يا نقطه و ويرگول)سال انتشار(ويرگول يا نقطه)(فاصله)عنوان مقاله با حروف ايتاليك(نقطه)(فاصله)نام مجله با حروف ايتاليك[online](ويرگول)(فاصله)شماره جلد(ويرگول)(فاصله)شماره مجله داخل پرانتز(ويرگول)(فاصله)شماره صفحه(نقطه)موجود در سايت(دونقطه)(فاصله)آدرس سايت(فاصله)]تاريخ دسترسي[(نقطه)

۱٫      Baldwin, C.M., et al., 2004. Complementary and Alternative Medicine: a Concept Map. BMC Complementary and Alternative Medicine [online] vol. 2, no. 4(13 February 2004). Available from: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6882-4-2.pdf [Accessed 5 May 2004].

۲٫      Christensen, P., 2004. The Health-Promoting Family: A Conceptual Framework for Future Research. Social Science and Medicine [online], vol. 2, no. 59, pp. 223-243. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/journal/02779536 [Accessed 5 May 2004].

مقالة سمينار:

نام خانوادگي نويسنده(ويرگول)(فاصله)حرف اول نام نويسنده با حروف بزرگ(فاصله يا نقطه و ويرگول)سال انتشار(ويرگول يا نقطه)عنوان مقاله با حروف ايتاليك(نقطه)(فاصله)(In)(دونقطه)(فاصله)حروف اول نامويرايشگر  مجله(نقطه)(فاصله)نام خانوادگي ويراستار(ويرگول)(فاصله)نوبت چاپ يا ويرايش(فاصله)عنوان(ويرگول)مكان و زمان سمينار به صورت ايتاليك(ويرگول)(فاصله)محل نشر(دونقطه)(فاصله)ناشر(ويرگول)(فاصله)شماره صفحه(نقطه)

Silver, K.,1989. Electronic Mail the New Way to Communicate. In: D.I. Raitt, ed. 9th International Information Meeting, London 3-5 December 1988. Oxford: Learned Information, pp. 323-330.

مقالة روزنامه:

نام خانوادگي نويسنده(ويرگول)(فاصله)حرف اول نام نويسنده(فاصله يا نقطه و ويرگول)سال انتشار(ويرگول يا نقطه)(فاصله)عنوان مقاله(نقطه)(فاصله)عنوان روزنامه به صورت ايتاليك(نقطه)(فاصله)تاريخ انتشار(ويرگول)(فاصله)شماره صفحه در صورت وجود(نقطه)

براي منابع الكترونيك به موارد بالا آدرس پايگاه اينترنتي و زمان دسترسي(استفاده) اضافه مي شود.

۱٫ Hassell, N., 2004. Gilts Investors Take Profits. Times [online] 10 August. Available from: http://web.lexis-nexis.com/xchange-international [Accessed 8 August 2004].

۲٫ Borger, J., 2005. Mayor Issues SOS as Chaos Tightens its Grip. Guardian [online] 2 September. Available from:http://www.guardian.co.uk/katrina/story/0,16441,1561314,00.html [Accessed 2 September 20055]

پايگاه اينترنتي:

نام نويسنده يا ويرايشگر(ويرگول)(فاصله)آخرين تاريخ به روزرساني يا كپي رايت(ويرگول)(فاصله)عنوان به صورت ايتاليك(ويرگول)(فاصله)ناشر(نقطه)(فاصله)نشاني پايگاه اينترنتي(فاصله)]تاريخ دسترسي[(نقطه)

مطابق نمونه زير:

Reserve Bank of Australia, 2007, Statements on monetary policy, Reserve Bank of Australia. Available from:
http://www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatementsOnMonetaryPolicy/index.html  [۶ February 2007].

پايان نامه:

نام خانوادگي نويسنده(ويرگول)(فاصله)نام حرف اول كوچك نويسنده(نقطه)(فاصله)سال انتشار(نقطه)عنوان تز با حروف ايتاليك(ويرگول)(فاصله)مقطع پايان نامه(ويرگول)(فاصله)دانشگاه مربوطه(نقطه)

Levine, D.,1993. A Parallel Genetic Algorithm for the Set Partitioning Problem. Ph.D. thesis, Illinois Institute of Technology.

 براي منابع الكترونيك به موارد بالا آدرس پايگاه اينترنتي و زمان دسترسي به صورت زير اضافه مي شود:

Lock, S., 2003. What Is on the Web: a Content Analysis of Academic and Public Llibrary Web Sites [online]. MSc. Dissertation, University of Bristol. Available from: http://library.uwe.ac.uk/uhtbin/cgisirsi. [Accessed 2 May 2006]

ابتكار/ اختراع:

Cookson, A.H., 1985, Particle trap for compressed gas insulated transmission systems, US Patent 4554399.

متن سخنراني:

Foster, T., 2004, Balance sheets, lecture notes distributed in Financial Accounting 101 at the University of Western Australia, Crawley on 2 November 2004.

منابع فارسی

مثالهايي از نحوه اشاره به مراجع در متن در ذيل آورده می شود:

همان­طور که حسابی(۱۳۵۷) اشاره کرده است، عامل دما بسيار موثر می باشد، نظريه جونز[۱۱](جونز، ۱۹۸۵) نيز اين نکته را تصديق می‌کند. البته بعدها مشخص شد که توجه به عامل دما بايد در شرايط کنترل رطوبت صورت گيرد(جهانشاهی، ۱۳۷۴).

۱)     اگر متن يا عبارتی عيناً از يک مرجع، بازنويسی مي‌شود، بايد آن متن يا عبارت، داخل علامت نقل قول(””) بيايد و شماره صفحه نيز در”ارجاع درون متني” ذكر شود.

۲)     کليه مراجعی که در متن، مورد اشاره قرار می‌گيرند، بايد در فهرست مراجع گنجانده شوند.

كتاب

نام خانوادگي نويسنده(ويرگول)(فاصله)حروف يا حروف اول نام نويسنده با حروف بزرگ(نقطه)(فاصله)سال انتشار(ويرگول)(فاصله)عنوان كتاب(نقطه)(فاصله)شماره جلد و در صورت نياز شماره چاپ(ويرگول)(فاصله)محل نشر(دونقطه)(فاصله)اسم ناشر(ويرگول)(فاصله‌ص‌ص:)يا(ص:)(فاصله)شماره صفحات(نقطه)در صورتيكه صفحات نوشته نشود بعد از محل نشر نقطه گذاشته مي‌شود. ميتوان بعد از (ص) نقطه گذاشت يا علامتي قرار نداد.

با یک نویسنده[۱۲]:

غلامحسین‌زاده، غ. ۱۳۷۹، راهنمای ویرایش. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)[۱۳].

با بيش از سه نويسنده(چهار يا بيشتر):

فرهودی، ابوالحسن و ديگران. ۱۳۶۵، بيماريهای نقص ايمنی: تشخيص و درمان. ويرايش۲، تهران: علمی.

توجه: مي‌توان از كلمه «همكاران» به جاي «ديگران» استفاده كرد.

سازمان به منزله مؤلف:

شرکت سهامی دارو پخش، ۱۳۶۴، دارونامه. [تهران][۱۴].

ناظر يا ويرایشگر به منزله مؤلف:

پورجوادی، نصراله. ۱۳۶۵، ويرايشگر. درباره ويرايش. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

ترجمه يک اثر:

ويل، يوجين. ۱۳۶۵، فن سناريونويسی. ترجمه پرويز دوائي [تهران]: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل تحقيقات و روابط سينمايي.

اثری از يک مؤلف در مجموعه‌ای از همان مؤلف:

معين، محمد. ۱۳۶۴، مجموعه مقالات. به کوشش مهدخت معين:”حکمت اشراق و فرهنگ ايران”. تهران: معين، ، ج۱، ص ۳۷۹- ۴۵۸٫

کتاب چند جلدی با عنوانی عام و عنوان‌هايي خاص هر جلد:

دورانت، ويل. ۱۳۶۵، تاريخ تمدن. ج۱: مشرق زمين: گاهواره تمدن. ترجمه احمد آرام و ديگران. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

چاپ‌های بعدی کتاب:

عظيمی، سيروس. ۱۳۶۶، اصول روانشناسی عمومی. چ نهم، تهران: دهخدا.

نقل در نقل:

جونز، سرهارفورد. ۱۳۵۶، آخرين روزهاي لطفعليخان زند، ترجمة هما ناطق- جان گرني. تهران: اميركبير. نقل در غلامرضا، ورهرام. ۱۳۶۶، تاريخ سياسي و اجتماعي ايران در عصر زند. تهران: معين.

گزارش و مقالة سمينار

گزارش چاپ شده دارای مؤلف:

نگهبان، عزت اله. ۱۳۴۳، گزارش مقدماتی حفريات مارليک “چراغعلی تپه” هيات حفاری، رودبار. ۴۱-۱۳۴۰. تهران: وزارت فرهنگ، اداره کل باستانشناسی.

گزارش چاپ شده بدون مؤلف:

گزارش فعاليتهای ايران در سال هزار و سيصدو پنجاه. ۱۳۵۱،تهران: شورای عالی فرهنگ و هنر.

گزارش چاپ نشده:

“گزارشی از فعاليت دفتر تحقيقات و برنامه ريزی درسی پيرامون اصلاح و بازسازی کتاب‌های درسی سال۶۰ “۱۳۶۰، تهران: (پلی‌کپی).

مقالة سمينار(چاپ شده)[۱۵]:

حری، عباس. ۱۳۶۶″مصرف و توليد اطلاعات”، در سمينار نقش اطلاعات علمی و فنی در خدمت دفاع مقدس، ۸ و۱۹خرداد ۱۳۶۶، مجموعه مقالات و سخنرانيهای ارائه شده. تهران: وزارت سپاه، معاونت صنايع خودکفايي، مديريت تحقيقات و آموزش، مرکز اطلاعات علمی و فنی.

مقالة سمينار(چاپ نشده)[۱۶]:

حری، عباس. ۱۳۶۵″نقش خدمات اطلاعاتی در پيشرفت فرهنگي” در سمينار بررسی تحليلی موانع و عوامل موثر در پيشرفت های فرهنگی، بيرجند، ۱۱-۱۵ ارديبهشت ۱۳۶۵٫

مقاله در نشريه يا مجموعه

مقالة روزنامه:

زالي، محمدرضا. ۱۳۶۱″چگونه با بيماری يرقان مقابله کنيم؟” کيهان، ۱۷

لطفا جهت ثبت سفارش در زمینه انجام پایان نامه و پروپوزال در کلیه گرایش ها با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید
0910-916-8283
0910-916-8485
0910-835-8950
و یا فرم ذیل را تکمیل فرمایید تا کارشناسان تهران رساله در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی نمایند

نام و نام خانوادگی (الزامی)

رشته تحصیلی (الزامی)

نوع سفارش(الزامی)

موضوع سفارش(الزامی)

دانشگاه محل تحصیل(الزامی)

شماره تماس (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

توضیحات شما

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

Untitled

۱۰ نکته ای که باید پیش از شروع رساله دکترا بدانید:

پایان نامه، را می توان گزارشی از تمام فرآیند های پرسش و پاسخ برای حل ...

تماس جهت مشاوره رایگان