عناوین پایان نامه حقوق

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی ،حقوق بین الملل و حقوق بشر – بخش هشت

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

مشاوره رایگان در انتخاب عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی ،حقوق بین الملل و حقوق بشر بایسته های حقوقی بودجۀ نهادگرا نقش نظام ثبت اختراع در حمایت از محیط زیست با تأکید بر کنوانسیون تنوع زیستی کثرت گرایی حقوقی؛ تأملی در چیستی مبنای التزام آوری قاعدة حقوقی و متغیرهای تحول نظام حقوقی درآمدی مقایسه ای بر منابع مالی ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی ،حقوق بین الملل و حقوق بشر – بخش هفت

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

موازین حقوقی ناظر بر انتقاد از دولت و مقامات دولتی موازین حقوقی ناظر بر انتقاد از دولت و مقامات دولتی انتساب اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی به دولت بر اساس معیار کنترل: رویه دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا درآمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی (فرانسه، انگلستان و ایران) قلمرو محفوظ در آرای دیوان بین المللی دادگستری ارتباط شورای ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی ،حقوق بین الملل و حقوق بشر – بخش شش

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

آمبود زمان :نظارت فرا قضایی مکمل نظارت قضایی سازمان جهانی تجارت و نظم حقوقی بین المللی واردات موازی و مقررات سازمان جهانی تجارت صلاحیت مراجع داوری برای تجدید نظر : بازخوانی رویه دیوان داوری ایران- ایالات متحده دعوای گروه :پاسخی به ضرورت و.جود تعادل میان قواعد اولیه و ثانویه در سیستم حقوقی مطالعه تطبیقی موقعیت دادستان و بیطرفی او نسبت ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی ،حقوق بین الملل و حقوق بشر – بخش پنج

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

نقد قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران ( قانون خصوصی سازی) از منظر رابطه مالکیت فکری و حقوق رقابت بررسی مشروعیت دعوت از مداخله خارجی در مخاصمات داخلی: با تاکید بر « فعالیتهای نظامی در سرزمین کنگو » رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه احراز تعهد ضمنی در معاهدات بین المللی: بازخوانی دو رای دیوان داوری دعاوی ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی ،حقوق بین الملل و حقوق بشر – بخش چهار

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

واقعیت جرم وئلندثفنگ شکاف های اجتماعی و بحران هویت در اسرائیل توسعه و امنیت انسانی :امنیت انسانی به عنوان محور توسعه ریاضیات در روابط بین الملل و علوم سیاسی ارزیابی برنامه های مصوب دوره های دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل نظریه های سازه انگاری و سازمان های بین المللی پیامدهای امینتی مداخله گرایی امریکا در عراق برای ایران ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی ،حقوق بین الملل و حقوق بشر – بخش سه

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

تأثیر مطالعات حقوقی انتقادی بر تحولاتِ تأملاتِ نگره‌ای دانشوریِ حقوق حقوق بین‌الملل فضا و ضرورت حفظ محیط زیستِ فضایی بررسی شرایط تعلیق حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه (مطالعۀ موردی: منازعۀ فلسطین ـ اسرائیل) چکیده های انگلیسی صفحات آغازین نقش و جایگاه سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی، به‌عنوان «دوست دادگاه»، در نظام بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات حضانت در پرتو مصلحت کودک در زمان ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی ،حقوق بین الملل و حقوق بشر – بخش دو

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

نقدی بر حقوق جنگ و صلح در اندیشة هوگو گروسیوس نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی‌- سیاسی جامعه تعیین حد خارجی فلات قاره: بررسی مادۀ 76 کنوانسیون حقوق دریاها بحران اقتصادی جهانی، اقدامات اضطراری دولت‌ها در مواجهه با بحران و راهکارهای حل و فصل اختلافات بین‌المللی سرمایه‌گذاری ناشی از آن چکیده های انگلیسی صفحات آغازین ظرفیت‌ها و موانع اتحادیۀ ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی ،حقوق بین الملل و حقوق بشر – بخش یک

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

صفحات آغازین سخن سردبیر جایگاه اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست از عمومی شدن حقوق خصوصی تا خصوصی شدن حقوق عمومی: مشروعیت و قلمرو مداخلة دولت در اندیشة هابرماس ارتباط های سیستمیک ماده 51 منشور ملل متحد تعدیل در قراردادهای اداری پذیرش و اعتبار شهادت و شهادت کارشناسی در رویۀ دیوان بین المللی دادگستری تحولات عناصر تشکیل دولت: ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی – بخش چهار

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

اصل حداقل بودن حقوق جزا بررسی جایگاه امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و آمریکا جزیه و تحلیل جغرافیایی جرایم مواد مخدر در شهر کرمان مطالعه تطبیقی دو نظریه تعاملی گرایی و پنجره های شکسته و آثار آنها بر سیاست جنایی اقدام علیه آزادی تن شهروندان توسط مقامات رسمی در حقوق جزای ایران و فرانسه در جدال امنیت گرایی و ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی – بخش سه

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

شرط عدم‌ تصرفات ناقل در مبیع و ثمن (تحلیل فقهی و حقوقی ماده 454 ق.م) حقوق شرعی فقرا جهانشمولی و نسبی گرایی حقوق بشر در رویکرد و رویه ی دولت های اسلامی تعدیل مهر؛ واکاوی دلایل عدم جواز تعدیل مهر (با افزودن بر مقدار آن) بررسی رویکرد ابزارگرا به حقوق کیفری ایران در پرتو قانون اساسی چالشهای تعریف جرم قاچاق ...

ادامه مطلب »
bigtheme
تماس جهت مشاوره رایگان